Obsah

Aktuality  

Vyhlásené výzvy

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV.

 

 Pozývame Vás:

Na Šimono-Júdský jarmok dňa 25.10.2019 

.

    

    

 


   

    

 

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

 

 Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre   opatrenie 19 Podpora na   miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ -   Sliač

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa dňa 9.4. 2019 zúčastnili školenia v meste Sliač, ktoré bolo       zamerané  na postupy MAS vyplývajúce zo zverejnenia Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie  19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Hlavnou témou bol postup   vyhlasovania výziev z PRV v rámci iniciatívy LEADER. 

 

 Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR  2014 – 2020 pre MAS   zo Žilinského kraja - Nitra

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa v dňoch 18 - 19.9.2018 zúčastnili školenia v Nitre , ktoré   bolo zamerané na praktickú ukážku práce v systéme ITMS2014+, prípravou výziev v ITMS   a administráciou neverejnej časti ITMS.

.

.

.

.

 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy