Obsah

Aktuality  

Výzvy na odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 15.7.2019 do 15.8.2019 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP.

Výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV.

 

Pozvánka na podujatia:

    

    Svapkekopaňe, 22. september 2019 obec Rabča

.

 

 

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

 

 Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre   opatrenie 19 Podpora na   miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ -   Sliač

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa dňa 9.4. 2019 zúčastnili školenia v meste Sliač, ktoré bolo       zamerané  na postupy MAS vyplývajúce zo zverejnenia Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie  19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Hlavnou témou bol postup   vyhlasovania výziev z PRV v rámci iniciatívy LEADER. 

 

 Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR  2014 – 2020 pre MAS   zo Žilinského kraja - Nitra

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa v dňoch 18 - 19.9.2018 zúčastnili školenia v Nitre , ktoré   bolo zamerané na praktickú ukážku práce v systéme ITMS2014+, prípravou výziev v ITMS   a administráciou neverejnej časti ITMS.

.

.

.

.

 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy