Obsah

Aktuality 

Dôležité!!!!!

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny Covid-19

 

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP.

Usmernenie RO pre IROP k vyhláseniu mimoriadnej situácie COVID-19 

 

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2020 
Dátum uzavretia výzvy: 22. 9. 2020
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020

ŽoNFP sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Bližšie informácie o možnostiach elektronického podania formulára ŽoNFP, resp. priamy odkaz bude zverejnený na webovom sídle PPA najneskôr od 07.09.2020.

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--49-prv-2020-vnimon-doasn-podpora-pre-spracovatesk-msp-ktor-s-obzvl-zasiahnut-krzou-v-dsledku-ochorenia-covid-19/10136

 

UPOZORNENIE!!!!!

Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa vztahuje/uplatňuje  na podopatrenia 4.1, 8.5 a 6.4.

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác  a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

Vyhlásené výzvy PRV

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Výzva pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov(mimo Bratislavský kraj).

 

Výzva pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

 

Výzva pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

 

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV.

 

Vyhlásené výzvy IROP

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

 

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.05.2020

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2020 

 

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 24.02.2020 

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.02.2020 

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY IROP.

 

 

Implementácia MAS Biela Orava

Oznam pre žiadateľov pre opatrenia  7.2 a 7.4:

Pred ukončením verejného obstarávania žiadateľ pre toto verejné obstarávanie (a každé ďalšie, v prípade potreby) nastaví VIZIBILITU v časti Súvisiace evidencie – Zoznam zodpovedných subjektov – Priradenie nového zodpovedného subjektu – tu priradí vizibilitu pre MAS a Pôdohospodársku platobnú agentúru!!!!!!!

 

 

 Pozývame Vás:

 

 

  

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy