Biela Orava 23 obcí a miest Podporujeme
01 / 03

Biela Orava

Miestna akčná skupina

57 tisíc obyvateľov / 633 km2
02 / 03

23 obcí a miest

03 / 03

Podporujeme

Deti a mládež; Cestovný ruch, Remeslá a služby; Aktivity občianskych združení

Zber projektových zámerov

Miestna akčná skupina Biela Orava v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 23 obcí okresu Námestovo (s výnimkou obce Hruštín). Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.

DotaznikProjekt1Stiahni dotazník (*.doc)

Oblasť: vidiecke obce (všetky obce aj mesto)

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 30 000 EUR. V prípade projektov na výstavbu cyklotrás je max. výška projektu 100 000 EUR.
 • Spolufinancovanie: 15 %

Typy oprávnených aktivít:

 • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 • zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
 • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Oblasť: posilnenie vzťahu mesto - dedina

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 30 000 EUR. V prípade projektov na výstavbu cyklotrás je max. výška projektu 100 000 EUR.
 • Spolufinancovanie: 15 %

Typy oprávnených aktivít:

1. Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:

 • dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:
  • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom,
  • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,
  • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
  • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,
 • sociálne služby a komunitné služby:
  • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia,
  • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
  • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
  • infraštruktúra komunitných centier,
 • infraštruktúra vzdelávania:
  • vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ, ,
  • skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení,
 • podpora lokálnych ekologických služieb, výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov,

2. rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 EO,

3. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO,

4. budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS,

5. budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO.

(napríklad: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske združenia, nadácie a pod.)

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.
 • Spolufinancovanie: 5 % z celkovej výšky projektu

Typy oprávnených aktivít:

 1. nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie
 2. zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,
 3. zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia
 4. zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
 5. rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
 6. vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ
 7. skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
 8. podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov a v tom:
 • Činnosť 1: umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
 • Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
 • Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
  • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
  • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.

Oblasť poľnohospodári (Prvovýroba)

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.Možné aktivity/projekty
 • Miera podpory: 50 %
 • Výšku dotácie je možné navýšiť:
  • o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;

  • o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva

  • o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami

Kto môže podať projekt?

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Typy oprávnených aktivít / projektov:

1. Špeciálna rastlinná výroba:

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku  vrátane súvisiacich investičných činnosti.

2. Živočíšna výroba:

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  primárne v rámci živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou

 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív  a ostatných substrátov do pôdy.
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.
 • Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.

5. Zlepšenie odbytu

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín

 • Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.

7. Skladovacie kapacity a pozberová úprava

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.

8. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie:

 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti  rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

9. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej  primárne v rámci živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:

 • investície na budovanie, rekonštrukciu  a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
 • investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
 • investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.

Spracovatelia, výrobcovia potravín

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.
  • Miera podpory: 50 %
  • Výšku dotácie je možné navýšiť o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami

Kto môže podať projekt?

 1. Fyzické a právnické osoby  podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby
 2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie.

Typy oprávnených aktivít / projektov:

 1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
 2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012  , nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);
 3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
 4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh
 5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
 6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
 7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
 8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;

Mladý farmár a malé poľnohospodárske podniky

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu v prípade mladých poľnohospodárov: 30 000 EUR.
 • Max. výška projektu v prípade mladých poľnohospodárov: 15 000 EUR
 • Miera podpory: 80 %

Kto môže podať projekt?

 • Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania projektu nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.
 • Malý poľnohospodársky podnik - Samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Typy oprávnených aktivít / projektov:

Podpora sa bude poskytovať na základe podnikateľského plánu v nasledovných oblastiach:

Zoznam komodít rastlinnej výroby

 • Strukoviny
 • Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb
 • Strukoviny okrem hrachu, poľnej fazule a sladkého bôbu
 • Zemiaky
 • Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny
 • Ostatné olejniny (vrátane maku)
 • Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve
 • Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve - poľné
 • Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestranstvom
 • Druhy ovocia
 • Ovocie mierneho podnebného pásma
 • Bobuľoviny
 • Orechy
 • Vinohrady
 • Vinohrady – akostné vína
 • Vinohrady – ostatné vína
 • Vinohrady - stolové hrozno

Zoznam komodít živočíšnej výroby

 • Koňovité
 • Hovädzí dobytok mladší ako rok
 • Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – býčky
 • Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky
 • Hovädzí dobytok starší ako dva roky - býky
 • Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky
 • Dojnice
 • Ostatné kravy staršie ako dva roky
 • Dojnice
 • Ovce
 • Chovné ovce – samice
 • Ostatné ovce
 • Kozy
 • Kozy - chovné samice
 • Ostatné kozy
 • Ošípané - chovné prasnice nad 50kg
 • Ošípané – prasiatka do 20kg
 • Ošípané - ostatné
 • Hydina - Brojlery
 • Hydina – Morky
 • Hydina - Nosnice
 • Ostatná hydina
 • Kačky
 • Husi
 • Králiky – chovné samice
 • Včelstvá

Obhospodarovatelia lesov

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.
 • Miera podpory: 80 %

Kto môže podať projekt?

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.).

Typy oprávnených aktivít / projektov:

Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo  ich zoskupenia  a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
 • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:

 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody;
 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
 • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.

Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov:

 • realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácie chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

Činnosť 4: umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.

Činnosť 5: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Činnosť 6: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:

 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.

Oblasť Viciecky cestovný ruch

Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.
 • Miera podpory:
  • 55 % pre mikropodniky (Mikropodnik = menej ako 10 zamestnancov, obrat max. 2 mil. EUR ročne)
  • 45% pre malé podniky (Malý podnik = menej ako 50 zamestnancov, obrat max. 10 mil. EUR ročne)

Kto môže podať projekt?

 • Mikropodniky a malé podniky
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

Typy oprávnených aktivít / projektov:

 • Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
 • Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
 • Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.

V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné investície za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom podniku    a v prípade využívania solárnej energie, táto pokryje sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na klimatizáciu a pod.:

 1. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 2. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 3. investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 4. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu vyrobeného termochemickou konverziou s max. elektrickým výkonom do 500 kW;
 5. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW;
 6. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie solárnej energie s max. výkonom 250 kW;
 7. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie veternej energie s max. výkonom 250 kW;
 8. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej energie s max. výkonom 250 kW.

Priemyselná výroba a služby

 Výška projektu a spolufinancovanie:

 • Max. výška projektu: 50 000 EUR.
 • Miera podpory: 80 %

Kto môže podať projekt?

Fyzické osoby (živnostníci) a právnické osoby – podnikateľské subjekty

Typy oprávnených aktivít / projektov:

 1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
 2. nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
 3. podpora marketingových aktivít,
 4. podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností,

Kontakt

Miestna akčná skupina
Biela Orava

Kancelária:
Mestský úrad Námestovo,