Obsah

 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.4

Výzva č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.4

Čestné vyhlásenie

Výzva pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Výzva č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2

Výzva č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2

Čestné vyhlásenie

 

 Výzva MAS pre podopatrenie 7.2

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Prílohy:

1. príloha č.11b vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

2. príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO

3. príloha č.15 dokumentácia VO žiadateľ

4. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému VO

5. príloha č.17b informácia pre žiadateľa

6. príloha č.18b priručka msp

7. príloha č.19b metodické usmernenie koordinátora štatnej pomoci

8. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp

9. príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

10. príloha č.2b projekt realizácie

11. príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

12. príloha č.5b oznámenie spävzatí žonfp

13. príloha č.6b podmienky poskytnutia príspevku výber a hodnotiacie kritéria

14. príloha č.8a stavebný rozpočet

15. príloha výberové a hodnotiace kritéria

16. príloha príručka pre prijímateľa LEADER

 

 

 

 Výzva MAS pre podopatrenie 7.4

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry

Prílohy:

1. príloha č.11b vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

2. príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO

3. príloha č.15 dokumentácia VO žiadateľ

4. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému VO

5. príloha č.17b informácia pre žiadateľa

6. príloha č.18b priručka msp

7. príloha č.19b metodické usmernenie koordinátora štatnej pomoci

8. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp

9. príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

10. príloha č.2b projekt realizácie

11. príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

12. príloha č.5b oznámenie spävzatí žonfp

13. príloha č.6b podmienky poskytnutia príspevku výber a hodnotiacie kritéria

14. príloha č.8a stavebný rozpočet

15. príloha výberové a hodnotiace kritéria

16. príloha príručka pre prijímateľa LEADER

 

 UPOZORNENIE

 Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa nevzťahuje/neuplatňuje na podopatrenia     7.2 a 7.4. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

 Harmonogram vyhlasovania výziev na rok 2019 - MAS Biela Orava 

 Harmonogram na rok 2019

 

 Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

 

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER