Obsah

Výzva MAS_049/8.5/2

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 opatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov.

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a enviromentálnej hodnoty ekosystémov na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia:29.04.2020

Dátum uzavretia: 31.08.2020

Výzva MAS-049/8.5/2

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov.

Prílohy:

1. príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žiadosti

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5.príloha č.8a Stavebný rozpočet víťazného uchádzača

6.príloha č.11 Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja

7. príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k VO

8. príloha č.13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti- jednoduché účtovníctvo

9.príloha č.13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti- mikroučtovné jednotky

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

11. príloha č.14b Schéma minimálnej pomoci

12. príloha č.15a Dokumentácia VO

13. príloha č.16a Metodický pokyn k socialnému aspektu

14. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015

15. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých stredných podnikov

16.príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

17. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

18. príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

19. príloha č. 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarit medzo EŠIF

20. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

21. príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

22. príloha Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh

23. príloha Usmernenie PPA pre MAS COVID 19

 

 

Výzva MAS-049/6.4/2 

 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia:31.3.2020

Dátum uzavretia: 30.7.2020

Výzva MAS-049/6.4/2

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Prílohy:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

6. príloha č. 8a Stavebný rozpočet víťazného uchádzača

7. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO

8. príloha 15a dokumentácia k VO

9. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu

10. príloha 11b Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

11. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

12. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

13. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

14. príloha 14b Schéma minimálnej pomoci

15. príloha č. 16b Vyhlásenie o veľkosti podniku

16. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015

17. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

18. príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

19. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

20. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

21.Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh

22. príloha 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarit medzi EŠIF

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

24. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

 

Výzva MAS-049/4.1/2

Oznámenie o zmene výzvy na podopatrenie 4.1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárov

Miestna akčná skupina Biela Orava v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 4.1 " Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia: 28.02.2020

Dátum uzavretia: 31.07.2020

Výzva MAS 4.1

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č. 7b Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo a náradie

6. príloha č. 8a Stavebný rozpočet víťazného uchádzača

7. príloha č. 9b Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe

8. príloha č. 10b Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde

9. príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

11. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

12. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

13. príloha č. 15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

14. príloha č. 16a Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

15. príloha č. 16b Vyhlásenie o veľkosti podniku

16. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP

17. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

18. príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

19. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

20. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

21. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

22. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

23. Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov v rámci implementácie 

24. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

 

 

Oznámenie o zmene výziev podopatrení 7.2 a 7.4 PRV

Oznamenie o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 7.2

Oznamenie o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 7.4

 

 Výzva MAS pre podopatrenie 7.2 Uzatvorená 4.11.2019

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Prílohy:

1. príloha č.11b vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

2. príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO

3. príloha č.15 dokumentácia VO žiadateľ

4. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému VO

5. príloha č.17b informácia pre žiadateľa

6. príloha č.18b priručka msp

7. príloha č.19b metodické usmernenie koordinátora štatnej pomoci

8. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp

9. príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

10. príloha č.2b projekt realizácie

11. príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

12. príloha č.5b oznámenie spävzatí žonfp

13. príloha č.6b podmienky poskytnutia príspevku výber a hodnotiacie kritéria

14. príloha č.8a stavebný rozpočet

15. príloha výberové a hodnotiace kritéria

16. príloha príručka pre prijímateľa LEADER

 

 

 

 Výzva MAS pre podopatrenie 7.4 Uzatvorená 4.11.2019

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry

Prílohy:

1. príloha č.11b vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

2. príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO

3. príloha č.15 dokumentácia VO žiadateľ

4. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému VO

5. príloha č.17b informácia pre žiadateľa

6. príloha č.18b priručka msp

7. príloha č.19b metodické usmernenie koordinátora štatnej pomoci

8. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp

9. príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

10. príloha č.2b projekt realizácie

11. príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

12. príloha č.5b oznámenie spävzatí žonfp

13. príloha č.6b podmienky poskytnutia príspevku výber a hodnotiacie kritéria

14. príloha č.8a stavebný rozpočet

15. príloha výberové a hodnotiace kritéria

16. príloha príručka pre prijímateľa LEADER

 

 UPOZORNENIE

 Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa nevzťahuje/neuplatňuje na podopatrenia     7.2 a 7.4. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

 Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

Prílohy k VO podľa usmernenia č.8/2017:

Príloha č.1 Záznam z prieskumu trhu

Príloha č.2 Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.3 Doklad o zriadení komisie

Príloha č.4 Menovací dekrét a čv o odbornom vzdelaní

Príloha č.5 Referencia

Príloha č.6 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Príloha č.7 čestné vyhlásenie uchádzača PO

Príloha č.8 čestné vyhlásenie uchádzača FO

Príloha č.9 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach s PHZ do 3000 Eur

Príloha č.10 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach s PHZ nad 3000 do 15 000Eur

Príloha č.11 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach s PHZ nad 15 000 Eur

Príloha č.12 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach MAS s PHZ do 1000 Eur

Príloha č.13 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach MAS s PHZ od 1000 do 3000 Eur

Príloha č.14 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach MAS s PHZ od 3000 do 15 000Eur

Príloha č.15 Zoznam dokumentácie pri obstarávaniach MAS s PHZ nad 15 000 Eur

 

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER