Navigácia

Obsah

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Biela Orava 2

Kód projektu:  NFP302050ADM5 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Projekt Financovania prevádzkových nákladov MAS Biela Orava v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod MAS, resp. chod jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečovanie spravovania verejných prostriedkov v regióne Bielej Oravy. Manažovanie činnosti tejto komunity v súlade s princípmi CLLD a realizácia úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou Stratégiou miestneho rozvoja MAS.

.

Názov projektu: Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Biela Orava

Kód žiadosti: NFP302050T612

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Rozhodnutie o schválení: Rozhodnutie o schválení

Financovanie implementácie stratégie CLLD

.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Biela Orava

Kód projektu: 302051N254

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Projekt Financovania prevádzkových nákladov MAS Biela Orava v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod MAS, resp. chod jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečovanie spravovania verejných prostriedkov v regióne Bielej Oravy. Manažovanie činnosti tejto komunity v súlade s princípmi CLLD a realizácia úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou Stratégiou miestneho rozvoja MAS.

 

.

 

Názov projektu: Oživovanie stratégie CLLD -  MAS Biela Orava 

Kód projektu: NFP309190P066

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  

 

Predmetom schváleného projektu je realizácia aktivít v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie  a implementácia stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie - Implementácia stratégie CLLD. 

Prostredníctvom projektu bude zabezpečená realizácia animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD. Získaním finančných zdrojov budú vytvorené podmienky pre: propagáciu a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD, pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

.

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar