Navigácia

Obsah

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

Miestna akčná skupina Biela Orava oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T612-511-002 pre Aktivitu A1 Podpora inovácií a podnikania z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002 aktualizácia č.2 

Žiadatelia sa riadia výzvou platnou k dátumu 11.04.2023

Informácia o aktualizácií č.2 výzvy 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

 

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia          24.02.2020

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr A1  

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov  

Zoznam merateľných ukazovateľov 

Kritéria pre výber projektov A1 

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku  

Príloha č.2a  Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku  

Príloha č.6 Rozpočet projektu 

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č.8  Finančná analýza 

Príloha č.8a Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci  

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002 so sledovaním zmien 

Prílohy k výzve so sledovaním zmien:

Formulár ŽoPr A1 so sledovaním zmien

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov so sledovaním zmien

Zoznam merateľných ukazovateľov so sledovaním zmien 

Kritéria pre výber projektov A1 so sledovaním zmien 

 

Výzva IROP-CLLD-T612-512-005

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Biela Orava, o. z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-T612-512-005 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu stanovenú pre uvedenú výzvu. Výzva bude ukončená ku koncu hodnotiaceho kola 29.06.2021

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                          C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia          29.06.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-005

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 výzvy Formulár ŽoPr

Príloha č.2 výzvy-Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít výdavkov

Príloha č.3 výzvy- Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 výzvy- Kritéria pre vyber projektov ŽoPr

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha_01_ŽoPr-Splnomocnenie

Príloha_02_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach.pdf

Príloha_02_Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach.pdf

Priloha_02_Test podniku v ťažkostiach.xlsx

Príloha_03_ŽoPr_úverový prísľub

Príloha 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha 07 ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situácie 

 

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Biela Orava, o. z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-T612-512-004 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu stanovenú pre uvedenú výzvu. Výzva bude ukončená ku koncu hodnotiaceho kola 04.02.2023

Výzva IROP-CLLD-T612-512-004

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum vyhlásenia          04.05.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-004

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr D2

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov D2

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č.2 Test podniku v ťažkostiach

Príloha č.2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č.2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu D2

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 

 

Výzva IROP_CLLD-T612-512-001

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Biela Orava, o. z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-T612-512-001 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu stanovenú pre uvedenú výzvu. Výzva bude ukončená ku koncu hodnotiaceho kola 20.7.2020.

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia          20.03.2020

Výzva IROP_CLLD-T612-512-001

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr B3

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov B3

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č.2 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č.2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub 

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu B3

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

 

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Biela Orava, o. z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-T612-512-003 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu stanovenú pre uvedenú výzvu. Výzva bude ukončená ku koncu hodnotiaceho kola 26.08.2022

Výzva IROP-CLLD-T612-512-003

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia          26.02.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-003

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr B2

 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov B2

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 

 

VÝZVA IROP-CLLD-T612-511-002 

Žiadatelia sa riadia výzvou platnou k dátumu 13.05.2021

Informácia o aktualizácií výzvy A1 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia          24.02.2020

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr A1 (295.04 kB)

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (105.25 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (119.14 kB)

Kritéria pre výber projektov A1 (261.91 kB)

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie (257.74 kB)

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku (2.09 MB)

Príloha č.2a  Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku (3.86 MB) 

Príloha č.4  Úverový prísľub (18.75 kB)

Príloha č.5 Rozpočet projektu (175.09 kB)

Príloha č.6 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (202.4 kB)

Príloha č.7  Finančná analýza (138.09 kB)

Príloha č.7a Inštrukcie k finančnej analýze (37.21 kB)

Príloha č.11 Prehľad minimálnej pomoci (2.91 MB)

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002 so sledovaním zmien (501.94 kB)

Prílohy k výzve so sledovaním zmien:

Formulár ŽoPr A1 so sledovaním zmien (299.34 kB)

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov so sledovaním zmien (142.62 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov so sledovaním zmien (312.7 kB)

Kritéria pre výber projektov A1 so sledovaním zmien (417.94 kB)

 

VÝZVA IROP-CLLD-T612-511-002

 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia          24.02.2020

Neplatná výzva !!!!!!

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr A1

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov A1

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie 

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č.2a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

Príloha č.3 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č.3a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3b  Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.4 Úverový prísľub 

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 

Príloha č.8 Finančná analýza 

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze 

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci