Navigácia

Obsah

UPOZORNENIE!!!!!

Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa vztahuje/uplatňuje  na podopatrenia 4.1, 8.5 a 6.4.

Výzva MAS_049/7.2/3.1 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 08.12.2021

Dátum uzavretia: 02.03.2022

Výzva MAS_049/7.2/3.1

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha 2b Projekt realizácie 

2.príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP 

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

4. príloha 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria 

5. príloha 8a stavebný rozpočet 

6. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO 

7. príloha 15a dokumentácia k VO 

8. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu 

9. príloha č.17b Informácia pre žiadateľa 

10. príloha č.19b Metodické usmernenie koordinácia štátnej pomoci 

11. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

12. príloha č.22b Formulár žiadosti z výpisu z registra trestov 

13. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF 

14. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

15. príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

16. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

17. Usmernenie PPA pre MAS COVID 19

Výzva MAS_049/7.4/3 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 27.10.2021

Dátum uzavretia:27.01.2022

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha 2b Projekt realizácie 

2.príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP 

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

4. príloha 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria 

5. príloha 8a stavebný rozpočet 

6. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO 

7. príloha 15a dokumentácia k VO 

8. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu 

9. príloha č.17b Informácia pre žiadateľa 

10. príloha č.19b Metodické usmernenie koordinácia štátnej pomoci 

11. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

12. príloha č.22b Formulár žiadosti z výpisu z registra trestov 

13. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF 

14. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

15. príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

16. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

17. Usmernenie PPA pre MAS COVID 19 

 

Výzva MAS_049/6.4/3 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie   6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 31.08.2021

Dátum uzavretia:02.12.2021

Výzva MAS_049/6.4/3 

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) 

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha 2b Projekt realizácie 

2.príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP 

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

4. príloha 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria 

5. príloha č.8 Stavebný rozpočet 

6. príloha č.11b Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 

7. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO 

8. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo 

9. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky 

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo 

11. príloha 14b Schéma minimálnej pomoci 

12. príloha č. 15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu 

13. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému aspektu 

14. príloha č.16b Vyhlásenie o veľkosti podniku 

15. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015 

16. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov 

17. príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci 

18. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP 

19. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov 

20. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou 

21. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

22. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

23. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh 

24. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19 

 

Výzva MAS_049/7.2/3 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 18.08.2021

Dátum uzavretia: 09.11.2021

Výzva MAS_049/7.2/3

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha 2b Projekt realizácie 

2.príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP 

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4. príloha 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria 

5. príloha č.8a Stavebný rozpočet 

6. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO 

7. príloha 15a dokumentácia k VO 

8. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu 

9. príloha č.17b Informácia pre žiadateľa 

10. príloha č.19b Metodické usmernenie koordinácia štátnej pomoci 

11. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

12. príloha č.22b Formulár žiadosti z výpisu z registra trestov 

13. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF 

14. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

17. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

18. Príloha Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh 

19. príloha č. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19

Výzva MAS_049/7.4/2

Aktualizácia výzvy podopatrenia 7.4 zo dňa 3.11.2020
MAS Biela Orava, o.z. vydáva Aktualizáciu č. 2 Výzvy MAS_049/7.4/2 na predkladanie ŽoNFP, Touto zmenou sa nemenia  povinné prílohy predmetnej výzvy. 

Oznámenie o zmene výzvy 7.4

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 31.07.2020

Dátum uzavretia:02.03.2021

Výzva MAS_049/7.4/2

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č.8 Stavebný rozpočet

6. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO

7. príloha 15a dokumentácia k VO

8. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu

9. príloha č.17b Informácia pre žiadateľa

10. príloha č.19b Metodické usmernenie koordinácia štátnej pomoci

11. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

12. príloha č.22b Formulár žiadosti z výpisu z registra trestov

13. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

14. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

15. príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

16. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

19. príloha č. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19

 

Výzva MAS_049/7.2/2

Aktualizácia výzvy podopatrenia 7.2 zo dňa 3.11.2020
MAS Biela Orava, o.z. vydáva Aktualizáciu č. 2 Výzvy MAS_049/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP, Touto zmenou sa nemenia povinné prílohy predmetnej výzvy. 

Oznámenie o zmene výzvy 7.2

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 27.07.2020

Dátum uzavretia:17.2.2021

Výzva MAS_049/7.2/2

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č.8 Stavebný rozpočet

6. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO

7. príloha 15a dokumentácia k VO

8. príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu aspektu

9. príloha č.17b Informácia pre žiadateľa

10. príloha č.19b Metodické usmernenie koordinácia štátnej pomoci

11. príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

12. príloha č.22b Formulár žiadosti z výpisu z registra trestov

13. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

14. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

17. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

18. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh

19. príloha č. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19

 

UPOZORNENIE!!!!!

Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa vztahuje/uplatňuje  na podopatrenia 4.1, 8.5 a 6.4.

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác  a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

Výzva MAS_049/8.5/2

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie   8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

 

Dátum vyhlásenia: 29.04.2020

Dátum uzavretia:31.08.2020

Výzva MAS_049/8.5/2

8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č.8 Stavebný rozpočet

6. príloha č.11b Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

7. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO

8. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

9. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

11. príloha 14b Schéma minimálnej pomoci

12. príloha č. 15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu

13. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému aspektu

14.. príloha č.17b informácia pre žiadateľa

15. príloha č.18b priručka msp

16. príloha č.19b metodické usmernenie koordinátora štatnej pomoci

17. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

18. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

19. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

20. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

21. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

22. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh

23. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19

 

Výzva MAS_049/6.4/2

Aktualizácia výzvy podopatrenia 6.4 zo dňa 9.10.2020
MAS Biela Orava, o.z. vydáva Aktualizáciu č. 2 Výzvy MAS_049/6.4/2 na predkladanie ŽoNFP, Touto zmenou sa mení dátum uzatvorenia na 23.11.2020

Oznámenie o zmene výzvy na podopatrenie 6.4

 

Aktualizácia výzvy podopatrenia 6.4 zo dňa 1.10.2020
MAS Biela Orava, o.z. vydáva Aktualizáciu č. 1 Výzvy MAS_049/6.4/2 na predkladanie ŽoNFP, Touto zmenou sa menia povinné prílohy predmetnej výzvy. 

Oznámenie o zmene výzvy na podopatrenie 6.4

 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie   6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 31.03.2020

Dátum uzavretia:23.11.2020

Výzva MAS_049/6.4/2

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č.8 Stavebný rozpočet

6. príloha č.11 Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

7. príloha 13a čestné vyhlásenie k VO

8. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

9. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

11. príloha 14b Schéma minimálnej pomoci

12. príloha č. 15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu

13. príloha č.16a metodický pokyn k socialnému aspektu

14. príloha č.16b Vyhlásenie o veľkosti podniku

15. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015

16. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17. príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

18. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

19. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

20. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

21. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

22. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

23. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh

24. Usmernenie PPA pre MAS Covid 19

 

Výzva MAS_049/4.1/2

Oznámenie o zmene výzvy na podopatrenie 4.1

Aktualizácia výzvy 4.1 zo dňa 16.06.2020
MAS Biela Orava, o.z. vydáva Aktualizáciu č. 1 Výzvy MAS_049/4.1/2 na predkladanie ŽoNFP, ktorou sa mení termín uzavretia výzvy na 31.07.2020. Touto zmenou sa nemenia povinné prílohy predmetnej výzvy. 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie  4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 28.02.2020

Dátum uzavretia:31.07.2020

Výzva MAS_049/4.1/2

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Povinné prílohy k výzve:

1.príloha č.2b projekt realizácie

2. príloha 4b Vzor žiadosti o NFP

3. príloha 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

4.Príloha č. 6b : Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

5. príloha č. 7b Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo a náradie

6. príloha č. 8a Stavebný rozpočet víťazného uchádzača

7. príloha č. 9b Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe

8. príloha č. 10b Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde

9. príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu

10. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

11. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

12. príloha č. 13b Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

13. príloha č. 15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

14. príloha č. 16a Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

15. príloha č. 16b Vyhlásenie o veľkosti podniku

16. príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015

17. príloha č. 18b Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

18. príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

19. príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

20. príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

21. príloha č.24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

22. príloha č.27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava

24. Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh