Navigácia

Obsah

Výzva MAS_049/6.4/6 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Dátum vyhlásenia: 07.06.2024

Dátum uzavretia:31.07.2024

Výzva MAS_049/6.4/6 na staihnutie 

Povinné prílohy k výzve:

1. Príloha č.2 B Projekt realizácie 

2.Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP 

3.Príloha 4B Popis žiadosti o NFP 

4.Príloha 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

5. Príloha č.8 Stavebný rozpočet 

6. Príloha č.11B Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 

7. Príloha č.13B jednoduché účtovníctvo 

8. Príloha č.13B Mikroúčtovné jednotky 

9. Príloha č.13B podvojné účtovníctvo 

10. Príloha č.14B Schéma minmálnej pomoci 

11. Príloha 16A Zoznam dokumentácie k VO 

12. Príloha č.16B Vyhlásenie o veľkosti podniku 

13. Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľa 

14. Príloha č.18B Príručka MSP 

15.Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  

16. Príloha č.21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

17. Príloha č. 22B Údelenie súhlasu o výpis z registra trestov  

18. Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov 

19.Príloha č.29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD 

20. Príručka pre prijímateľa LEADER 

21. Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

22. príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku