Navigácia

Obsah

Výzva MAS 049/7.2/5

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 30.08.2023

Dátum uzavretia:30.10.2023

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Povinné prílohy k výzve:

1. Príloha č.2B Projekt realizácie 

2.Príloha č.4B Vzor žiadosti o NFP 

3.Príloha č. 4B Popis žiadosti o NFP 

4.Príloha č.5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

5.Príloha č.8A Stavebný rozpočet 

6.Príloha č.16A Zoznam dokumentácie k VO 

7.Príloha č.17B Informácie pre žiadateľov 

8.Príloha č.18B Príručka MSP 

9.Príloha č.19B Metodické usmernenie koordinácie štátnej pomoci 

10.Príloha č.21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

11.Príloha č.22B Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov 

12.Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementsrit medzi EŠIF 

13.Príloha č.29A Metodika a podmienky pre zjednodušené vykazovanie 

14.Príloha Príručka pre prijímateľa LEADER 

15.Príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

16.Príloha 6B Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria