Navigácia

Obsah

Výzva MAS_049/7.2/6 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 07.03.2024

Dátum uzavretia:03.05.2024

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Povinné prílohy k výzve:

1. Príloha č.2 B Projekt realizácie 

2.Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP 

3.Príloha 4B Popis žiadosti o NFP 

4.Príloha 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

5. Príloha č.8 Stavebný rozpočet 

6. Príloha 16A Zoznam dokumentácie k VO 

7.Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov o NFP 

8.Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  

9. Príloha č.21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov  

10. Príloha č. 22B Údelenie súhlasu o výpis z registra trestov  

11. Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít EŠIF  

12.Príloha č.29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD 

13. Príloha Príručka pre prijímateľa o NFP LEADER  

14.Príloha č.6B Podmieky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace kritéria 

15.Príloha Výberové a hodnotiace kritéria MAS Biela Orava  

 

Výzva MAS 049/7.2/5

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Dátum vyhlásenia: 30.08.2023

Dátum uzavretia:30.10.2023

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Povinné prílohy k výzve:

1. Príloha č.2B Projekt realizácie 

2.Príloha č.4B Vzor žiadosti o NFP 

3.Príloha č. 4B Popis žiadosti o NFP 

4.Príloha č.5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

5.Príloha č.8A Stavebný rozpočet 

6.Príloha č.16A Zoznam dokumentácie k VO 

7.Príloha č.17B Informácie pre žiadateľov 

8.Príloha č.18B Príručka MSP 

9.Príloha č.19B Metodické usmernenie koordinácie štátnej pomoci 

10.Príloha č.21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov 

11.Príloha č.22B Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov 

12.Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementsrit medzi EŠIF 

13.Príloha č.29A Metodika a podmienky pre zjednodušené vykazovanie 

14.Príloha Príručka pre prijímateľa LEADER 

15.Príloha Výberové a bodovacie kritéria MAS Biela Orava 

16.Príloha 6B Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria