Navigácia

Obsah

Výzva MAS_049/7.5/6 

Miestna akčná skupina Biela Orava (ďalej len „MAS“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Dátum vyhlásenia: 10.06.2024

Dátum uzavretia:26.08.2024

Výzva MAS_049/7.5/6 na stiahnutie: 

Povinné prílohy k výzve:

1. Príloha č.2 B Projekt realizácie 

2.Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP 

3.Príloha 4B Popis žiadosti o NFP 

4.Príloha 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP 

5. Príloha č.8 Stavebný rozpočet 

6. Príloha 16A Zoznam dokumentácie k VO 

7.Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov o NFP 

8.Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  

9. Príloha č.21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov  

10. Príloha č. 22B Údelenie súhlasu o výpis z registra trestov  

11. Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov  

12.Príloha č.29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD 

13. Príručka pre prijímateľa o NFP LEADER 

14.Príloha č.6B Podmieky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace kritéria 

15.Príloha Výberové a hodnotiace kritéria MAS Biela Orava