Obsah

Zoznam schválených ŽoPr 

                    

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

Obec Oravská Polhora

Auto pre spoločnú dopravu osôb

25 000 Eur

Viera Tereková, RNDr., CSc.

Doc. Ing. Pavol Otepka, PhD.

 

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- Aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr