Obsah

 

Zmena loga z MPRV SR za logo MIRRI na dokumentoch

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 bolo potrebné, v zmysle usmernenia, zmeniť v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

 

Výzva IROP-CLLD-T612-512-005

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                          C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia          29.06.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-005

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 výzvy Formulár ŽoPr

Príloha č.2 výzvy-Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít výdavkov

Príloha č.3 výzvy- Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 výzvy- Kritéria pre vyber projektov ŽoPr

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha_01_ŽoPr-Splnomocnenie

Príloha_02_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach.pdf

Príloha_02_Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach.pdf

Priloha_02_Test podniku v ťažkostiach.xlsx

Príloha_03_ŽoPr_úverový prísľub

Príloha 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha 07 ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situácie

 

Výzva IROP-CLLD-T612-512-004

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum vyhlásenia          04.05.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-004

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr D2

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov D2

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č.2 Test podniku v ťažkostiach

Príloha č.2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č.2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu D2

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Výzva IROP_CLLD-T612-512-001

Oznam o plánovanom ukončení výzvy IROP

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Biela Orava, o. z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-T612-512-001 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu stanovenú pre uvedenú výzvu. Výzva bude ukončená ku koncu hodnotiaceho kola 20.7.2020.

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia          20.03.2020

Výzva IROP_CLLD-T612-512-001

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr B3

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov B3

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č.2 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č.2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub 

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu B3

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Výzva IROP-CLLD-T612-512-003

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia          26.02.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-512-003

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr B2

 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov B2

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3 Úverový prísľub

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

 

VÝZVA IROP-CLLD-T612-511-002

 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia          24.02.2020

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr A1

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritéria pre výber projektov A1

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie 

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č.2a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

Príloha č.3 Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č.3a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č.3b  Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č.4 Úverový prísľub 

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č.6 Rozpočet projektu

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 

Príloha č.8 Finančná analýza 

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze 

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci