Obsah

Aktuality 

V priloženom súbore nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu pre prijímateľov v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/ziadost-o-platbu/ 

 

 

VÝZVA IROP-CLLD-T612-511-002 

Informácia o aktualizácií výzvy A1 

Žiadatelia sa riadia výzvou platnou k dátumu 13.05.2021 

Aktivita A1 podpora podnikania a inovácií

Operačný program: IROP 

Bližšie informácie v časti aktuálne výzvy IROP.

 

Dôležité!!!!!

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny Covid-19

 

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP.

Usmernenie RO pre IROP k vyhláseniu mimoriadnej situácie COVID-19 

 

 

UPOZORNENIE!!!!!

Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa vztahuje/uplatňuje  na podopatrenia 4.1, 8.5 a 6.4.

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác  a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

Vyhlásené výzvy PR

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV.

 

Vyhlásené výzvy IROP

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

 

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.05.2020

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2020 

 

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 24.02.2020 

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.02.2020 

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY IROP.

 

Implementácia MAS Biela Orava

Oznam pre žiadateľov pre opatrenia  7.2 a 7.4:

Pred ukončením verejného obstarávania žiadateľ pre toto verejné obstarávanie (a každé ďalšie, v prípade potreby) nastaví VIZIBILITU v časti Súvisiace evidencie – Zoznam zodpovedných subjektov – Priradenie nového zodpovedného subjektu – tu priradí vizibilitu pre MAS a Pôdohospodársku platobnú agentúru!!!!!!!

 

 

 Pozývame Vás:

 

 

  

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy

Zmena loga z MPRV SR za logo MIRRI na dokumentoch

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 bolo potrebné, v zmysle usmernenia, zmeniť v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu