Obsah

Miestna akčná skupina Biela Orava

Miestna akčná skupina Biela Orava vznikla ako partnerstvo organizácií, podnikov, samospráv, neziskových združení, ale aj jednotlivcov, pre ktorých sa myšlienka spoločného rozvoja regiónu prostredníctvom vlastnej rozvojovej stratégia stala hlavnou témou a zároveň zjednocujúcim prvkom celej ich činnosti v združení.

 

Územie Bielej Oravy (okres Námestovo), ktoré toto verejno-súkromné partnerstvo pokrýva má záber 23 obcí vrátane okresného mesta Námestovo, ktoré tvorí prirodzené centrum regiónu a hlavný rozvojový pól. Rozvojová stratégia sa opiera na rozvoji podnikateľských subjektov schopných vytvárať pracovné miesta a využívať endogénne zdroje územia pre svoj rozvoj a následné zvyšovanie konkurencieschopnosti celého regiónu v ktorom pôsobia. Orava je značkou pre cestovný ruch, na ktorý využíva unikátne prírodné podmienky. Rozvíja sa tu rodinné farmárčenie aj produkcia regionálnych špecialít. Je však tiež miestom, kde sa stretáva významný prírodný potenciál územia s tradičnou kultúrou a nie menej známymi tradíciami. Všetky tieto aspekty rozvoja sa Miestna akčná skupina Biela Orava snaží integrovať vo svojej rozvojovej stratégii s hlavným cieľom, ktorým je konkurencieschopnosť regiónu a kvalita života obyvateľov a návštevníkov.

 

Miestna akčná skupina Biela Orava 
Právna forma: 
občianske združenie
Predseda MAS: Ing. Ján Kadera
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra:  04.04.2014

 

Územie MAS tvorí 23 obcí okresu Námestovo: Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lomná , Lokca, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravská Lesná, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vavrečka, Vasiľov, Zákamenné , Zubrohlava.

 

Miestna akčná skupina Biela Orava má v súčasnosti 51 členov:

  • Verejný sektor – Samospráva: 23 členov
  • Súkromný sektor – Podnikatelia a pozemkové spoločenstvá: 20 členov
  • Súkromný sektor - Mimovládne/neziskové organizácie: 8 členov

 

Stanovy MAS Biela Orava 

 

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje

 

 

Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

V rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia MAS Biela Orava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre  Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Vyhlásené výzvy PRV 

Výzva pre podopatrenie  7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 

Dátum vyhlásenia výzvy:18.08.2021 

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV.

vyzvy/aktualne-vyzvy-prv/

Vyhlásené výzvy IROP

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                          C1 Komunitné sociálne služby

Kod výzvy: IROP-CLLD-T612-512-005

Dátum vyhlásenia          29.06.2020

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/

Miestna akčná skupina Biela Orava v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vyhlásila výzvy:

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Kod výzvy: IROP-CLLD-T612-512-004

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.05.2020

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kod výzvy: IROP-CLLD-T612-511-002

Dátum vyhlásenia výzvy: 24.02.2020 

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kod výzvy: IROP-CLLD-T612-512-003

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.02.2020 

Viac informácií o výzvach nájdete sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY IROP.

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/